This privacypolicy is in Dutch. Please contact privacy@surveyfriendly.com if you have any questions or need a translation.

Privacy Policy

SurveyFriendly verwerkt persoonsgegevens en wil daar graag duidelijk en transparant over communiceren. In dit privacystatement geeft SurveyFriendly uitleg over hoe zij persoonsgegevens verwerkt.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor haar dienstverlening verwerkt SurveyFriendly persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle soorten informatie over personen waarmee zij geïdentificeerd kunnen worden. Voorbeelden zijn naam- en adresgegevens, e-mail-en IP-adressen.

Daarnaast onderscheidt de wet bijzondere persoonsgegevens, zoals informatie over ras, godsdienst of gezondheid. Dit is informatie die iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Daarom mag deze informatie alleen onder strenge voorwaarden worden verwerkt.

De informatie wordt bij SurveyFriendy opgeslagen op interne systemen. Door middel van dit systeem heeft alleen SurveyFriendly toegang tot deze gegevens en mogen die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor SurveyFriendly de gegevens verwerkt.

Voorwaarden voor verwerken persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te mogen verwerken, moet minimaal één van deze grondslagen van toepassing zijn:

SurveyFriendly baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:

Toestemming

SurveyFriendly verwerkt gegevens op basis van toestemming wanneer het om bijzondere gegevens gaat. Betrokkenen zijn vrij de toestemming te onthouden of in te trekken.

Beveiligingsniveau

SurveyFriendly streeft ernaar de persoonsgegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. SurveyFriendly neemt passende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen.

Automatische gegevensverzameling

SurveyFriendly kan bij het gebruik van een SurveyFriendly-website en het gebruik van vragenlijsten informatie verzamelen door middel van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die een computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt wanneer de websites of vragenlijsten van SurveyFriendly worden gebruikt. In deze bestanden wordt informatie over website/vragenlijstbezoek bijgehouden met als doel het gebruiksgemak te verbeteren. SurveyFriendly biedt de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met deze automatische gegevensverwerkingen.

Websites van derden

SurveyFriendly kan ook links aanbieden naar websites die niet door SurveyFriendly worden beheerd. Deze websites worden niet door SurveyFriendly gecontroleerd en SurveyFriendly is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacybeleid of de inhoud van deze externe websites.

Minderjarigen

De websites en vragenlijsten van SurveyFriendly richten zich niet op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar.

Juistheid van de gegevens

Voor het correct uitvoeren van haar dienstverlening vertrouwtSurveyFriendly op de juistheid van de haar bekende gegevens. Betrokkenen dienen SurveyFriendly te informeren over wijzigingen van hun gegevens.

Recht op inzage/correctie/verzet/dataportabiliteit en bevriezing

Betrokkenen hebben verschillende rechten met betrekking tot de gegevens die SurveyFriendly van hun verwerkt:

Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen met contactpersoon Dennis Sewberath, eigenaar SurveyFriendly via een e-mail aan privacy@surveyfriendly.com.

SurveyFriendly bewaart persoonsgegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Na afloop van de bewaartermijnen verwijdert SurveyFriendly de gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wie klachten heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door SurveyFriendly, kan daarover contact opnemen. Dit kan door een email te richten aan contactpersoon Dennis Sewberath, eigenaar SurveyFriendly via een e-mail aan privacy@surveyfriendly.com. SurveyFriendly probeert dan samen een oplossing te vinden. Lukt dat niet naar tevredenheid, dan is er nog de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is geen overeenkomst. SurveyFriendly behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Wijzigingen worden altijd gecommuniceerd per mail. Ook krijgen gebruikers van de websites en vragenlijsten een melding wanneer er wijzigingen zijn.